Цей договір є договором приєднання та укладається шляхом акцепту Договору, який містить всі необхідні істотні умови, без підпису Сторін.

За волевиявленням Замовника укладання Договору (Акцепт пропозиції Виконавця) можливе наступними способами:

Шляхом надання Замовником Виконавцю заяви-приєднання затвердженої форми, яка містить згоду Замовника укласти Договір на тих умовах, що містяться у Договорі.

Шляхом укладання Договору у письмовій формі. Для цього Замовник самостійно роздруковує Договір з сайту Виконавця та надає його Виконавцю на підпис;

Зміна умов Договору:

Виконавець вправі змінити Договір в одноособовому порядку, про що повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідно повідомлення на своєму сайті.

Замовнику, який уклав Договір через письмову заяву на укладання Договору, необхідно надати повторну заяву на зміну істотних умов Договору.

Замовнику, який уклав Договір шляхом укладання Договору у письмовій формі, необхідно надати Виконавцю повторний Договір на зміну істотних умов Договору.

 

Форма

Договору приєднання

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ з навчання IT CHILD

 

м. ___________________                                                                                                                     «_____» ____________ 2020 року

                                                         

 

Фізична особа - підприємець Афонін Сергій Васильович, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру фізичних осіб - підприємців 2 230 000 0000 026646 від 28.10.2019 року (надалі  Виконавець), пропонує фізичним особам, що іменуються надалі – Замовник, цей Договір про надання послуг з навчання IT CHILD (надалі –а текстом – Договір), на наступних умовах:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Згідно даного Договору Виконавець організовує та забезпечує надання Замовнику послуг, що полягають у навчанні Учня на курсі IT CHILD, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити послуги Виконавця згідно умов Договору.

Укладання договору здійснюється шляхом заповнення та підписання Замовником відповідної заяви-приєднання якою Замовник висловлює свій намір укласти цей Договір. 

1.2 Курс IT CHILD складається з наступних Модулів (навчальних курсів):

  • МОДУЛЬ 1 (Робототехніка)

  • МОДУЛЬ 2 (Дизайн)

  • МОДУЛЬ 3 (Веб-програмування)

  • МОДУЛЬ 4 (Маркетинг)

  • МОДУЛЬ 5 (Створення ігор)

  • ЛІТНІЙ ОНЛАЙН КУРС (липень,серпень)

Навчання проводиться за спеціально створеною комбінованою методикою, розробленою Виконавцем, з використанням додаткових навчальних матеріалів розроблених Виконавцем, або/та, за необхідністю матеріалів третіх сторін, а також літератури або навчальних посібників та програм третіх сторін або Виконавця.

Заняття проводитимуться по 1 (одній) астрономічні години 2 (два) рази на тиждень.

Заняття проводяться протягом 12 місяців на рік, а саме:

з вересня по червень включно у приміщенні, визначеному Виконавцем;

з липня по серпень включно - онлайн, на визначеній Виконавцем учбовій платформі

                       

1.6. Виконавець має розпочати навчання протягом 3 (трьох) місяців з моменту укладання цього Договору, не пізніше            , та повідомити Замовника про початок занять за 7 (сім) робочих днів.*

           

1.7. Навчання здійснюється в місті   , у приміщенні, визначеному Виконавцем та он- лайн – платформах, які Виконавець буде використовувати згідно відповідних договорів.

2. ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Вартість навчання за один календарний рік складає   (__) грн.

Щомісячна оплата за навчання складає     (__) грн.

2.2. Замовник здійснює оплату за перший та останній місяці навчання, безпосередньо після підписання дійсного Договору.

2.3. Оплата за кожен наступний місяць навчання вноситься протягом до 10 числа поточного місяця.

2.4. Оплата за захист дипломного проекту проводиться окремо від оплати за навчання і складає 450 (чотириста п’ятдесят) грн.

2.5. Оплата за навчання проводиться шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (до каси Виконавця готівкою) щомісяця або у повному обсязі за весь період навчання.

*Термін початку навчання може змінюватись, враховуючи комплектацію групи.

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

3.1. Договір вважається укладеним із моменту заповнення та підписання Замовником відповідної заяви-приєднання.

3.2. Строк дії Договору складає 12 місяців та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по Договору.

3.3. Дострокове припинення Договору можливе у разі:

якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо послуги, і будь-яка із сторін не погоджується на внесення змін до договору;

у разі ліквідації Виконавця, якщо не визначена юридична особа, яка є правонаступником ліквідованої сторони.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець зобов’язується:

надати послуги з навчання Учня IT CHILD відповідно до віку Учня, індивідуальних особливостей, змісту освітньої програми;

проінформувати Замовника про початок занять та ознайомити його з розкладом занять;

забезпечити Замовника необхідними методичними матеріалами. (на весь період надання послуг методичні матеріали залишаються власністю Виконавця, і по закінченню освітнього курсу повертаються Виконавцю).

       4.2. Виконавець має право:

Змінювати час занять групи Замовника у разі хвороби викладача або з будь-яких інших непередбачуваних обставин, з попереднім попередженням Замовника, але не менш ніж за одну годину до початку занять, і, у разі необхідності, замінити відсутнього викладача іншим викладачем;

збільшувати вартість навчання. При цьому таке збільшення не може перевищувати 20% від вартості навчання, передбаченого п. 2.2. цього Договору;

призупинити надання послуг Учню у випадку заборгованості по оплаті за навчання за один місяць;

відрахувати Учня з навчального курсу без надання підтверджувальних документів про отриманий рівень знань та без повернення оплати за останній місяць навчання у разі заборгованості за період, що складає більше одного місяця;

відрахувати Учня з навчального курсу без повернення Замовнику вартості навчання, якщо Учень буде відсутній на навчанні без поважної причини більше 3 тижнів.

не допустити Учня до занять, якщо в нього є явні ознаки захворювання;

відрахувати Учня з навчального курсу у разі систематичного порушення Учнем правил внутрішнього розпорядку;

використовувати фото і відеоматеріали за участю дітей, отримані в процесі навчання, для розміщення на офіційних ресурсах IABS Академії;

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

   5.1. Замовник зобов’язується:

здійснювати оплату за навчання згідно з розділом 2 даного Договору.

відвідувати заняття відповідно до складеного               розкладу і не пропускати їх без поважної причини. Поважними причинами є хвороба та відрядження, яке триватиме більше трьох тижнів.

вчасно приходити на заняття і не залишати заняття до їх закінчення без попереднього попередження Викладача або Адміністрації Офісу;

своєчасно та старанно виконувати домашнє завдання, дотримуватись правил дисципліни на заняттях та дбайливо ставитись до майна Виконавця.

У разі пошкодження та/або втрати майна Виконавця з вини Замовника (його дитини), Замовник зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду у грошовому вигляді. За згодою Сторін вартість пошкодженого та/або втраченого майна визначається за ринковою ціною.

засвідчити свою присутність підписом у журналі, у разі надання його Виконавцем.

Замовник має право:

достроково припинити заняття Учня в поточному семестрі через особисті причини, особисту хворобу або довгострокове відрядження, та інші умови, які не дозволять Учню відвідувати заняття більше ніж три тижні. При цьому оплата за останній місяць навчання Замовнику не повертається, але він має право продовжити навчання з іншою групою згідно з отриманим Замовником рівня навчання.

у разі відрахування з навчального курсу в зв’язку із заборгованістю, Замовник має право відновити навчання Учня з досягнутого рівня, підписавши новий Договір про надання послуг.

     5.2. У разі невиконання Замовником будь-яких та/або всіх видів робіт, передбачених програмою навчання, або допущення грубого порушення правил внутрішнього розпорядку та вимог п. 5.1. Договору, Виконавець має право відрахувати Учня з курсу без повернення коштів, що були внесені Замовником, як плата за надання послуги.

    5.3. По закінченню навчального курсу (Модулю), при умові успішного фінального тестування, Учень переводиться на наступний навчальний курс (Модуль), а також отримує Сертифікат про закінчення курсу IT CHILD.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Замовник та Виконавець несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором, у відповідності до чинного законодавства в України.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за незадовільні результати навчання по закінченні семестру, які спричинені неналежним виконанням Замовником своїх обов’язків, вказаних у розділі 5 цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання обов’язків за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталися внаслідок настання зовнішніх і надзвичайних обставин, відсутніх на момент підписання цього Договору, чи змін або доповнень до нього, які не можна було передбачити і запобігти їх виникненню. До таких обставин відносяться стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, епідемії, страйки, військові дії, законні чи незаконні дії органів влади, відсутність електропостачання за місцем проведення заняття з вини третіх осіб.

7.2. До форс-мажорних обставин не відносяться наступні обставини: хвороба або несподіване відрядження.

7.3. Замовника, а також хвороба викладача Виконавця.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Сторони погодилися з тим, що матеріали, інформація та відомості, які стосуються договору, є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли передача пов’язана з отриманням офіційних дозволів, документів для виконання договору або оплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке регулює обов’язки Сторін Договору.

9. ІНШІ УМОВИ

  9.1. Даний Договір складено українською мовою.

   9.2. У всьому іншому, що не передбачене цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

   9.3. Одностороння відмова Сторони від своїх зобов’язань не допускається. В разі невиконання/неналежного виконання своїх зобов’язань винна Сторона несе відповідальність згідно чинного законодавства України.

   9.4. Замовник, який надав згоду на навчання Учня, несе повну матеріальну відповідальність за свою дитину.

 

Додатком № 1 до цього Договору є «ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ до Договору про надання послуг з навчання IT CHILD»

 

 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Фізична особа підприємець Афонін С.В.

Україна, 53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь вул. Дружби д.4, кв. 32

+38 (099) 193-96-00

itacademy.iabs@gmail.com

 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»

МФО 380805 ЄДРПОУ 2614917855

IBAN UA79 3808 0500 0000 0026 0026 63205